ارقام نهال پایه رویشی

خرید نهال ازگیل (پایه رویشی)

110,000 تومان

خرید نهال انار

خرید نهال انار سیو

80,000 تومان
170,000 تومان

خرید نهال سنجد

خرید نهال سنجد دروار

65,000 تومان

خرید نهال سنجد

خرید نهال سنجد نقلی

65,000 تومان

خرید نهال کیوی

خرید نهال کیوی هایوارد

90,000 تومان
180,000 تومان

خرید نهال گلابی

خرید نهال گلابی نطنز

65,000 تومان

ارقام نهال پایه رویشی

خرید نهال گلابی نطنز (پایه رویشی)

110,000 تومان

خرید نهال گوجه سبز

خرید نهال گوجه سبز شهریاری

65,000 تومان
110,000 تومان

خرید نهال گوجه سبز

خرید نهال گوجه سبز مراغه ای

65,000 تومان
110,000 تومان
120,000 تومان220,000 تومان

ارقام نهال

نهال گردو فرنور

160,000 تومان